Tử Vi 2014 Tuổi Hợi

Tử vi năm 2014 tuổi Ất Hợi – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Ất Hợi   nam mạng Sanh năm: 1935, 1995 và 2055 Cung KHÔN. Trực TRỪ Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON HEO.

Tử vi năm 2014 tuổi Ất Hợi – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Ất Hợi   nữ mạng Sanh năm: 1935, 1995 và 2055 Cung CẤN Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi) Xương CON HEO. Tướng tinh CON HƯƠU Sao: Kế đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu Hạn: Thiên Tinh: Bị thưa kiện, thị phi Mạng: Hỏa gặp năm Thổ: Tốt Hợp tuổi: Mão, Mùi Kỵ tuổi: Dần, Thân, Ty

Tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Hợi – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Hợi   nam mạng Sanh năm: 1959, 2019 và 2079 Cung KHÔN.Trực ĐỊNH Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc đất bằng) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà THANH ĐẾ (phú quý) Xương CON HEO. Tướng tinh CON GẤU Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi Hạn: Tam Kheo: Bệnh tật liên quan đến chân tay Mạng: Mộc gặp năm Hỏa: Tốt Hợp tuổi: Mão, Mùi Kỵ tuổi: Dần, Thân, Ty

Tử vi năm 2014 tuổi Quý Hợi – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Quý Hợi   nam mạng Sanh năm: 1923, 1983 và 2043 Cung KHÔN. Trực NGUY Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước biển lớn) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (phú quý) Xương CON HEO. Tướng tinh CON GÀ Sao: Thái bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật Hạn: Thiên Tinh: Bị thưa kiện, thị phi Mạng: Thủy gặp năm Mộc: Tốt Hợp tuổi: Mão, Mùi Kỵ tuổi: Dần, Thân, Ty.

Tử vi năm 2014 tuổi Đinh Hợi – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Đinh Hợi   nam mạng Sanh năm: 1947, 2007 và 2067 Cung CẤN. Trực NGUY Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đất ổ tò vò) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (phú quý) Xương CON HEO.

Tử vi năm 2014 tuổi Đinh Hợi – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Đinh Hợi   nữ mạng Sanh năm: 1947, 2007 và 2067 Cung CẤN Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đất ổ tò vò) Xương CON HEO.