Tử Vi 2014 Tuổi Sửu

Tử vi năm 2014 tuổi Quý Sửu – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Quý Sửu   nam mạng Sanh năm: 1913, 1973 và 2033 Cung CÀN. Trực PHÁ Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Khắc ỐC THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (quan lộc, tân khổ) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON CUA BIỂN xem tu vi 2014 Sao: Thái dương: Hưng vượng tài lộc Hạn: Toán Tận: Tật bệnh, Hao tài Mạng: Mộc gặp năm Hỏa: Tốt Hợp tuổi: Ty., Dậu Kỵ tuổi: Thìn, Tuất, Mùi Tổng quan: Năm nay

Tử vi năm 2014 tuổi Quý Sửu – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Quý Sửu   nữ mạng Sanh năm: 1913, 1973 và 2033 Cung TỐN.

Tử vi năm 2014 tuổi Tân Sửu – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Tân Sửu   nam mạng Sanh năm: 1961, 2021 và 2081 Cung ĐOÀI. Trực THÂU Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNG ĐẾ (phú quý) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI xem tu vi 2014 Sao: Thái âm: Toại nguyện về danh lợi Hạn: Diêm Vương: Người xa mang tin buồn Mạng: Thổ gặp năm Kim: Tốt Hợp tuổi: Ty., Dậu Kỵ tuổi: Thìn, Tuất, Mùi Tổng quan: Năm

Tử vi năm 2014 tuổi Tân Sửu – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Tân Sửu   nữ mạng Sanh năm: 1961, 2021 và 2081 Cung ĐOÀI Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI xem tu vi 2014 Sao: Thái bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật Hạn: Thiên La: Đề phòng tai nạn và bệnh tật Mạng: Thổ gặp năm Kim: Tốt Hợp tuổi: Ty., Dậu Kỵ tuổi: Thìn, Tuất, Mùi Tổng quan: Năm nay ngoại tam hợp Thái tuế, Quan

Tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Sửu – nam mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Sửu   nam mạng Sanh năm: 1949, 2009 và 2069 Cung ĐOÀI. Trực BÌNH Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà XÍCH ĐẾ (phú quý) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON CÚ  tu vi 2014 Sao: Thổ tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng Hạn: Ngũ Mộ: Hao tiền tốn của Mạng: Hỏa gặp năm Thổ: Tốt Hợp tuổi: Ty., Dậu Kỵ tuổi: Thìn, Tuất, Mùi Tổng quan: Năm nay được

Tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Sửu – nữ mạng

Tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Sửu   nữ mạng Sanh năm: 1949, 2009 và 2069 Cung ĐOÀI Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp) Xương CON TRÂU.